REGULAMIN LEŚNYCH WARSZTATÓW

§1

Organizatorem warsztatów jest:
JODEŁKA LEŚNE WARSZTATY

Anna Jodełka

ul. Zjazd 22 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 7162727931
REGON: 383793558

§2

Uczestnikami warsztatów jest grupa dzieci, która pozostaje

pod opieką rodziców/opiekunów.

§3

Warsztaty trwają 60 minut, w grupach maksymalnie 10-

osobowych.
§4

Koszt Warsztatów wynosi 45,00 złotych. Płatność za
Warsztaty wnosi się przelewem na konto Organizatora.

§5

W przypadku braku obecności Uczestnika na Warsztatach,

uiszczona płatność nie podlega zwrotowi.

§6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe

wypadki podczas warsztatów.

§7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub
zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za
szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na

warsztatach.
§8

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych,
np. ulewnego deszczu, burzy, silnego wiatru, warsztaty są
przeniesione na inny termin lub następuje zwrot kosztów.

§9

Dane do przelewu:
Anna Jodełka

Nr konta bankowego: 55114020040000350278618630
Tytułem: leśne warsztaty, imię i nazwisko dziecka, termin

warsztatów.
§ 10

Opiekun prawny dziecka wyraża zgodę / nie wyraża zgody*
na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika na
potrzeby publikacji zdjęć i filmów z urodzin na stronie
internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach

społecznościowych.

§ 11

Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z
przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego

Regulaminu.

*Niepotrzebne skreślić.